explanation alignment

NL

"
$

NL

Alignment betekent simpelweg verbonden zijn met je ware energetische zelf en altijd kiezen voor wat JIJ wilt in het leven (kiezen voor jezelf) – je leven volledig leven volgens je eigen verlangens en niet om anderen te plezieren.

Wij zijn allemaal verbonden met elkaar. We komen voort en maken deel uit van een groot bewustzijn (mass consiousness). In dit groot bewustzijn hebben we ook een individueel bewustzijn en onze eigen wensen. Deze individualiteit geeft ons de drang om ervaringen op te willen doen. Ervaren hoe het is om verdrietig te zijn, ervaren hoe het is om gelukkig te zijn, ervaren hoe dingen smaken of klinken. We leven in een vibrationeel universum. Alles is vibratie in ons universum en wij zijn vertalers van deze vibraties. Door het vertalen van deze vibraties naar fysieke manifestaties kunnen we ervaringen opdoen. Jij bent in staat om datgene te ervaren wat jij wenst in je leven en het te laten materialiseren. Je bent je alleen nog niet bewust hoe. Op een onbewust niveau ben je al je hele leven lang aan het materialiseren oftewel creëren/scheppen. In dit programma leggen we jou uit hoe je de ervaringen die jij wenst, kunt materialiseren en laten we jou de schepper van je eigen werkelijkheid zijn.

Alles wat je in je leven doet begint met een gedachte (zonder een gedachte is er geen verlangen en dus ook geen actie). Deze gedachte is simpelweg een eerste vertaling van een vibratie. Hoe werkt het? Als je je focust op een gedachte, dan zal deze gedachte steeds soortgelijke gedachten aantrekken; dat is de wet van de aantrekkingskracht oftewel law of attraction. Deze gedachten zullen uiteindelijk een gedachtestroom creëren waarna een emotie volgt. Deze emotie is de eerste vertaling van een vibratie in iets tastbaars. Afhankelijk van de sterkte van deze emotie zul je een vibratie/frequentie creëren die uiteindelijk wordt uitgezonden in jouw fysieke wereld. Deze vibratie die je uitzendt wil verbinding maken met een vibratie van dezelfde soort. Dus heb je positieve gedachten en emoties, dan zullen ze connecteren met positieve fysieke manifestaties. Heb je negatieve gedachten en emoties, dan connecteren ze met negatieve fysieke manifestaties (contrast). Jij bepaalt welke gedachten je krijgt, daar heb je controle over. Deze gedachten bepalen uiteindelijk jouw overtuigingsstelsel. Dit overtuigingsstelsel is het referentiekader waar jouw fysieke reacties vandaan komen. Wist je dat een overtuiging slechts een gedachte is die je herhaaldelijk blijft denken? (Daarna geloof je er zelf in, je hebt jezelf overtuigd.) Overtuigingen die je hebt zullen uiteindelijk een vibratie/frequentie kracht bijzetten. Hierdoor zullen bepaalde manifestaties sneller tot stand komen. Iedereen op deze aardbol heeft overtuigingen die hen dienen en overtuigingen die hen niet dienen. En dit begint altijd met een gedachte die jou dient of niet dient.

Vibraties waar geen weerstand op zit (weerstand = negatieve gedachten = contrasterende gedachten) zullen veel sneller dezelfde soort vibraties vinden en dus manifesteren. Een frequentie die weerstand heeft, zal jou connecteren met het tegenovergestelde van wat jij wilt in het leven. Je focust jezelf al heel snel op zaken die niet goed gaan in je leven en waar je dus weerstand op hebt. Deze manifestaties gaan net zo hard als degene waar je geen weerstand op hebt. Het universum maakt geen onderscheid in woorden. Voor het universum bestaat er geen goed of slecht. Dus dat wat je uitstuurt, krijg je in veelvoud terug. Weerstand (= negatieve reactie op een negatieve ervaring = contrast) is gewoon een productie van slechte focus en het kiezen van gedachten die jou niet dienen. We doen dit elke dag zonder het te beseffen, gedachten kiezen die ons niet dienen. Mensen die geen controle over hun gedachten hebben zijn slapende scheppers. Mensen die hun gedachten onder controle hebben zijn bewuste scheppers.

 

EN

"

Alignment simply means being connected with your true energetic self and always choosing what YOU want in life (choosing yourself). Living a life of alignment means that you are—living your life fully according to your own desires and not to please others.

We are all connected with each other. We stem from and are part of a mass consciousness. In this mass consciousness, we also have an individual consciousness and our own wishes. This individuality gives us the urge to want to gain experiences, such as experiencing what is like to be sad or happy and experiencing how things taste or sound. We live in a vibrational universe. Everything in our universe consists of vibration and we are simply translators of these vibrations. By translating these vibrations into physical manifestations, we can gain experiences. You are then able to experience what you desire in your life and let it materialize. You are just not aware of how to do this yet. On an unconscious level, you have been materializing or creating all your life. In this program, we explain to you how to materialize the experiences you desire and let you be the creator of your own reality.

Everything you do in your life starts with a thought. Without thought there is no desire and therefore no action. This initial thought is simply the first translation of a vibration. How does it work? If you focus on a thought, this thought will always attract similar thoughts; that is the Law of Attraction. These thoughts will eventually create a stream of thoughts, after which an emotion follows. This emotion is the first translation of a vibration into something tangible. Depending on the strength of this emotion you will create a vibration/frequency that will eventually be emitted into your physical world. This vibration that you are sending out wants to connect with a vibration of the same kind. So, if you have positive thoughts and emotions, they will connect with positive physical manifestations. If you have negative thoughts and emotions, they connect with negative physical manifestations. You decide which thoughts you receive; you have control over them. Your thoughts will ultimately determine your belief system. This belief system is the frame of reference from which your physical reactions arise. Did you know that a belief is just a thought you repeatedly keep thinking? After thinking the thought long enough, you start to believe in it yourself — you have, in essence, convinced yourself. Beliefs that you have will eventually bolster a vibration/frequency force. This will cause certain manifestations to come about more quickly. Everyone on this globe has beliefs that serve them and beliefs that do not serve them. These beliefs always start with a thought that either does or does not serve you.

Vibrations without resistance (resistance = negative thoughts = contrasting thoughts) will find and manifest the same type of vibrations much faster. A frequency that has resistance will connect you to the opposite of what you want in life. You quickly focus on things that are not going well in your life and that you, therefore, have resistance to. These manifestations go just as fast as the ones you have no resistance to. The universe makes no distinction in words. There is no right or wrong for the universe. What you send you get back in multitudes. Resistance is simply the product of poor focus and choosing thoughts that do not serve you. We do this every day without realizing it, choosing thoughts that do not serve us. People who cannot control their thoughts are default creators. People who are in control of their thoughts are conscious creators.

#

EN